CÁCH DÙNG TỪ "DO" TRONG TIẾNG ANH

Trong một câu tiếng Anh DO có thể đóng vai trò của một động từ thường hoặc một trợ động từ (để hình thành thể phủ định và nghi vấn cho các động từ thường, để thành lập câu hỏi đuôi, dùng trong những câu trả lời ngắn)


 

 

 

DO có thể là

 

 

- Một động từ thường

 

Ví dụ

He does his work well.

Anh ấy làm tốt công việc của mình. 

 

 

- Một trợ động từ

 

Khi dùng làm trợ động từ, DO có những cách sử dụng sau đây:

 

 

1.         Dùng để hình thành thể phủ định (negative) và thể nghi vấn (interrogative) cho các động từ thường.

 

Ví dụ:

What does he read?

Anh ấy đọc cái gì?

 

She doesn't like swimming.

Cô ấy không thích bơi lội.

 

Don't sit on that chair!

Đừng có ngồi lên cái ghế đó!

 

 

 

2.         Dùng để hình thành Câu hỏi đuôi (Tag-questions) khi động từ trong câu chính là một động từ thường.

 

Ví dụ:

They stayed in that hotel, didn't they?

Họ đã lưu trú trong khách sạn đó phải không?

 

Mary doesn't clean the floor, does she?

Mary không lau sàn phải không?

 

 

 

3.         Dùng để tránh lập lại động từ chính khi động từ chính là một loại động từ thường trong câu trả lời ngắn (short answer).

 

Ví dụ: 

David likes swimming. - So do I.

David thích bơi lội. - Tôi cũng vậy.

 

Did they go to London? - Yes, they did.

Họ đã đến Luân Đôn chưa? - Rồi, họ đến đó rồi.

 

Mary doesn't like fish, neither does Fred.

Mary không thích ăn cá, Fred cũng vậy.

 

 

 

4.         Dùng để hình thành Thể Nhấn mạnh (Emphatic Form).

 

You did make me surprised.

Anh làm tôi ngạc nhiên đấy.

 

He does write his name on the board.

Ông ấy viết tên mình lên bảng.

Bài viết cùng danh mục