Người bản xứ chỉ cách phân biệt tell, talk, say, speak

Có bao giờ bạn thắc mắc, cũng là "nói", nhưng khi nào chúng ta dùng từ "say", khi nào dùng các từ khác như "tell", "talk" và "speak"?

Lỗi phổ biến của nhiều người học tiếng Anh là lẫn lộn giữa các động từ chỉ hành động nói, kể gồm "say", "tell", "talk", "speak". Ngay cả với nhiều người bản ngữ, họ dùng một cách chính xác các từ trên trong từng ngữ cảnh, nhưng vẫn khó lý giải bốn từ khác nhau như thế nào. 

Sau khi tìm hiểu, Thaki.vn dành tặng bạn cách phân biệt và cách sử dụng của 4 động từ này: 

1. CÁCH DÙNG ĐỘNG TỪ "SAY"

- SAY là động từ mang nghĩa "nói ra" , "nói rằng", chú trọng vào nội dung được nói ra

e.g: 1) She said (that) she had a flu.
       2) You’ve said “I love you” in Korean. Could you say that again?

Ở cả 2 ví dụ trên, ta thấy rằng sau “SAY” là đại từ “that” nhằm mục đích nhắc lại cụm danh từ ở phía trước, hoặc là một mệnh đề.

Chúng ta dùng “SAY” để nhấn mạnh những gì chúng ta muốn nói. Đó chính là nội dung được nói ra.

- Bạn có thể sử dụng say something hoặc say something to somebody

e.g. 1) I want to say something/a few words/a little about my job. 

       2) Please say it again in Vietnamese. 

       3) They say that he is very ill. 

2. CÁCH DÙNG ĐỘNG TỪ "TELL" 

- TELL Có nghĩa “cho biết, chú trọng, sự trình bày”. Thường gặp trong các kết cấu cơ bản: 

  • tell sb sth (nói với ai điều gì đó);
  • tell sb to do sth (bảo ai làm gì);
  • tell sb about sth (cho ai biết về điều gì).

e.g. 1) The teacher is telling the class an interesting story.

       2) Please tell him to come to the blackboard.

- Tell thường có tân ngữ chỉ người theo sau và thường có 2 tân ngữ.

e.g.  Have you told him the news yet?

  • Tell cũng thường được sử dụng với mệnh đề that.

e.g.  Ann told me (that) she was tired.

- Tell được dùng để đưa ra sự kiện hoặc thông tin, thường dùng với what, where,...

e.g. Can you tell me when the movie starts?

- Tell cũng được dùng khi bạn cho ai đó sự hướng dẫn.

e.g. The doctor told me to stay in bed.

3. CÁCH DÙNG SPEAK

- Có nghĩa là “nói ra lời, phát biểu”, chú trọng mở miệng, nói ra lời. Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ thứ tiếng "truth” (sự thật).

e.g. 1) He is going to speak at the meeting. 

       2) I speak Chinese. I don’t speak Japanese. 

- Khi muốn “nói với ai” thì dùng speak to sb hay speak with sb.

Ex: She is speaking to our teacher.

4. CÁCH DÙNG TALK

- Có nghĩa là”trao đổi, chuyện trò”, có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác “nói’. Thường gặp trong các kết cấu: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai).

e.g. What are they talking about? 

Bây giờ, bạn đã biết các phân biệt 4 động từ nói này chưa nhỉ? 

Tham khảo thêm nhé:  https://thaki.vn/luyen-phan-xa-giao-tiep-tieng-anh-chuyen-sau-phan-1/350

nguồn: vndoc.com

 

 

Bài viết cùng danh mục